Játékszabályzat - Nyereményjáték

A játék szervezője

A játék szervezője és lebonyolítója Pap Krisztián Márk EV (továbbiakban Szervező).

A játék leírása

A szervező az egyes nyereményjátékokat a rajongói oldalon meghirdetett posztokban teszi közzé. A szervező az adott nyereményjáték időtartamát és konkrét feltételeit is mindig az adott posztban közli a rajongói oldal tagjaival.

Résztvevők

A nyereményjátékokban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki

 • a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti,
 • hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), nyertesség esetén a szükséges adatait (lakcím és telefonszám) az adott nyereményjátékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és az adott posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilját, illetve nem saját e-mail címét vesz igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A nyereményjátékokból ki vannak zárva a szervező, a lebonyolító, valamint a nyereményjáték szervezésében résztvevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Az adott nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik

nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.

A nyereményjátékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:

 • obszcén, szexuális tartalmúak;
 • mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy világnézeti hovatartozását sértők;
 • rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;
 • közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők;
 • valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;
 • mások alkotmányos jogait sértők;
 • jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak;
 • hirdetéseket, reklámokat közzétevők;
 • mások személyes adataival visszaélők;
 • valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.

A nyereményjátékban való résztvevő közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.

Nyertesek meghatározása

A szervező az adott nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül legkésőbb az adott játéknapot követő második munkanapon határozza meg, hogy ki vagy kik az adott nyereményjáték nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja sorsolás. A lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a posztban megjelölt számú nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a lebonyolító telephelye (cím: 1192 Budapest, Taksony utca 15/1.). A sorsolásról a bizottság elektronikus másolatot készít és archivál.

Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A szervező az adott nyereményjáték nyereményét mindig a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az adott posztban teszi közzé. A szervező fenntartja a jogot, hogy az adott nyereményjáték időtartama alatt a nyereményeket megváltoztassa, azokat a korábban meghirdetett nyereménnyel egyenértékű más nyereménnyel helyettesítse.

A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre.

A szervező a nyeremény nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 2 (két) munkanapon belül értesíti Facebook-posztban a rajongói oldalon, a nyertes(ek) nevének megjelenítésével.

A nyertes a rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, később már nincs lehetősége erre.

A nyereményeket a szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek az általa megadott magyarországi címre. Szervező a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolástól, vagy a nyertes meghatározásától számított 30 naptári napon belül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt, illetve lebonyolítót nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítót nem terheli felelősség.

Adatvédelem

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, Facebook ID) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

A megadott adatok kezelője és feldolgozója a szervező (Pap Krisztián Márk EV), mint adatkezelő. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevő játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:

koccintsunk[kukac]thebeerpack[pont]hu címen.

Adatkezelési nyilvántartási számok:

 • Pap Krisztián Márk EV: 53245762.

A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a nyereményjátékhoz kapcsolódóan önkéntesen megadja e-mail címét, akkor a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a The BeerPack Szolgáltatásairól, Akcióiról, Híreiről, Eseményeiről tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön. A hozzájáruló nyilatkozat, illetve a Hírlevélre való feliratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az elektronikus levélben található link segítségével visszavonható. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a Felhasználók írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

Vegyes rendelkezések

A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a promócióban, nem támogatja, nem kezeli, illetve nem hagyja jóvá.

A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzétegye Facebook oldalán.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.

Pap Krisztián Márk EV

Budapest, 2022.01.25.

 

Shopping Cart